Система оцінювання якості освіти ВСЗЯО

                                                                                                         
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КЗДО № 72 КМР

__________Ірина РУДЕНКО

                Наказ  від 15.12.2022 №97

СХВАЛЕНО 

педагогічною радою 

КЗДО № 72 КМР

(протокол № 3 від 14.12.2022)

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

комунального закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) № 72

Криворізької  міської ради

 

ЗМІСТ

 

1

Загальні положення

 3

2

Мета і цілі внутрішньої системи забезпечення якості освіти

3

3

Принципи створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО

4

Політика (стратегія) функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

4

5

Залучення зацікавлених сторін до розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО

5

6

Напрями освітньої діяльності

5

7

Механізми самооцінювання освітніх та управлінських процесів

5

8

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації

5

9

Періодичність процедури самооцінювання

6

10

Додатки 

8

1. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі – Положення) комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 72 Криворізької  міської ради (далі – КЗДО № 72 КМР) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Державного стандарту дошкільної освіти (Базового компоненту) за новою редакцією (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021р. №33), наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020р. №01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти» та інших нормативних документів.

 Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в ЗДО, затверджується керівником за попереднім схваленням педагогічної ради, яка може вносити в нього зміни та доповнення.

 Положення поширюється на всіх працівників КЗДО № 72 КМР, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів.

Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

2. Мета і цілі внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Мета створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти полягає в постійному та послідовному підвищення якості освіти в закладі на основі отримання  об’єктивних даних про освітні та управлінські процеси в закладі дошкільної освіти.

Реалізація зазначеної мети передбачає розв’язання  завдань:

 • визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • вибір та обґрунтування вимог, критеріїв оцінювання освітніх та управлінських процесів у закладі відповідно до цілей та пріоритетів розвитку КЗДО № 72 КМР;
 • аналіз освітніх та управлінських процесів у КЗДО № 72 КМР;
 • визначення шляхів підвищення якості освіти та підтримки розвитку закладу на основі аналізу результатів оцінювання освітніх та управлінських процесів;
 • надання допомоги учасникам освітнього процесу, спрямованої на підвищення якості освітньої діяльності;
 • покращення матеріальної бази закладу;
 • створення сприятливих умов для особистісної зрілості дитини, формування її базових якостей, необхідних для шкільного навчання. 

 

3. Принципи створення та функціонування

внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Принципами створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

 • дитиноцентризм  освітніх та управлінських процесів;
 • інформаційна  відкритість та партнерська взаємодія;
 • автономія закладу, що передбачає самостійність, незалежність та відповідальність у прийнятті рішень щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності закладу в порядку, визначеному чинним законодавством; 
 • академічна свобода, яка полягає в самостійності та незалежності учасників освітнього процесу під час здійснення освітньої діяльності;
 • цілісність та динамічність системи управління освітою – взаємозв’язок всіх компонентів діяльності закладу, їх розвиток та постійне вдосконалення;
 • гнучкість та постійна адаптивність, орієнтація на постійну самоосвіту, здатність оперативно реагувати на зміну зовнішніх чинників, враховуючи сучасні тенденції розвитку та запити суспільства.
 • рівні можливості для здобуття дошкільної освіти (інклюзивна освіта)

4. Політика функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Політика (стратегія) забезпечення якості освіти в КЗДО № 72 КМР базується на таких принципах: 

–  орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб сприятиме сталому успіху КЗДО № 72 КМР;

–       єдність призначеності та напрямків розвитку КЗДО № 72 КМР і створення умов для задіяння усіх працівників до досягнення цілей КЗДО № 72 КМР у сфері якості;

–  взаємопов’язаність процесів діяльності КЗДО № 72 КМР, які функціонують як цілісна система.

– зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, зростання позитивної оцінки батьків або законних представників дітей; підвищення здатності прогнозувати внутрішні та зовнішні ризики й можливості, а також реагувати на них;

–  прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків та можливих непередбачених наслідків.

–  керування стосунками зі всіма зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на діяльність КЗДО № 72 КМР.

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в КЗДО № 72 КМР орієнтована на:

партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, а також професійній взаємодії;

недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

– прозорість та інформаційну відкритість діяльності КЗДО № 72 КМР;

– сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

–  справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

–   створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

– забезпечення академічної доброчесності (відповідно до статті 42 ЗУ «Про освіту» та Положення про академічну доброчесність, схваленого педрадою  (протокол № 3  від 14.12.22)

5. Залучення зацікавлених сторін

 До реалізації кожної політики в усіх напрямах освітньої діяльності закладу  залучаються всі учасники освітнього процесу.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

– здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;

– працівники закладу дошкільної освіти;

– органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

– засновник, громадськість.

6. Напрями освітньої діяльності:

Зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:

 1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.
 2. Здобувачі освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.
 3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.
 4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

 

7. Механізм самооцінювання освітніх та управлінських процесів

 Правила, критерії, індикатори оцінювання освітніх та управлінських процесів взято із додатку 1 до Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти.

Для оцінювання рівня якості освітньої та управлінської діяльності слугують: критерії, індикатори, методи збору інформації, які підлягають аналізу та оцінюванню.

Відповідальним за функціонування системи  забезпечення якості освіти в КЗДО № 72 КМР є керівник закладу. (ст.26 Закону України «Про освіту»).

Для проведення самооцінювання керівник:

– видає наказ про проведення самооцінювання освітніх та управлінських процесів;

– створює робочу групу, яка буде забезпечувати збір, вивчення та аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації;

– розподіляє обов’язки між членами групи;

– призначає відповідального за узагальнення результатів самооцінювання освітніх та управлінських процесів;

– визначає терміни обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання.

 

Методи збору інформації,

інструменти та джерела отримання інформації:

Для проведення  самооцінювання за освітніми напрямами використовується інструментарій збору інформації, рекомендований Державною службою якості освіти України

 1. «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»:

– спостереження (за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності дітей);

– вивчення документації.

 1. «Здобувачі дошкільної освіти»:

– вивчення  документації;

– опитування  (інтерв’ю з керівником, вихователем-методистом);

– анкетування батьків;

– анкетування педагогічних працівників;

– спостереження за організацією життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти.

 1. «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»:

– вивчення документації;

– опитування  (інтерв’ю з керівником, вихователем-методистом);

– анкетування педагогічних працівників.

 1. «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»:

– вивчення документації;

– опитування (інтерв’ю з керівником, вихователем-методистом);

– анкетування працівників, батьків

 

СИСТЕМА ЗДІЙСНЕННЯ САМОАНАЛІЗУ

Критерії та індикатори оцінювання освітніх та управлінських процесів (рекомендовані ДСЯО) – додаток 1

Форма спостереження за освітнім середовищем – додаток 2 (рекомендована ДСЯО)

Форма вивчення документації КЗДО № 72 КМР – додаток 3 (рекомендована ДСЯО)

 Форма спостереження за педагогічною діяльністю – додаток 4 (рекомендована ДСЯО)

Опитування учасників освітнього процесу:

-Анкета для батьків – додаток 5 (рекомендована ДСЯО)

-Анкета для педагогічних працівників – додаток 6 (рекомендована ДСЯО)

 

РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ І УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

перший (високий) рівень;

другий (достатній) рівень;

третій (вимагає покращення) рівень;

четвертий (низький) рівень.


Періодичність процедури самооцінювання

Термін проведення

Напрями самооцінювання

Часові рамки

Відповідальний

1 рік (рік створення ВСЗЯО)

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

2022-2023

Директор

2 рік

Здобувачі дошкільної освіти

2023-2024

Директор

3 рік

Фахова діяльність педагогічних працівників

2024-2025

Директор

4 рік

Управлінські процеси закладу дошкільної освіти

2025-2026

Директор

5 рік

Комплексне

самооцінювання за усіма напрямами

2026-2027

Директор

       

За результатами самооцінювання керівник:

 • Приймає управлінські рішення для вдосконалення внутрішньої системи якості освіти;
 • Визначає пріоритетні напрями поліпшення освітніх і управлінських процесів;
 • Корегує план роботи на рік та стратегію розвитку закладу

Результати самооцінювання освітніх та управлінських процесів розглядаються щорічно на засіданнях педагогічної ради та обговорюються з представниками батьківської громади.

Узагальнені результати самооцінювання освітніх та управлінських процесів є частиною річного звіту про діяльність закладу в навчальному році

Із метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу, результати само оцінювання включаються до річного звіту про діяльність закладу та оприлюднюються на сайт.                                                                            

додатки

Додаток 1 “Система здійснення самоаналізу.

Критерії, індикатори освітніх та управлінських процесів закладу дошкільної освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти”:

 https://docs.google.com/document/d/1F3SdZ9SnOO8OaSjFDgIfAFlzmw04hxZt/edit?usp=drive_link&ouid=118190180119020607893&rtpof=true&sd=true

Додаток 2 Форма спостереження за освітнім середовищем у закладі дошкільної освіти”: https://docs.google.com/document/d/1kNqbD0eI1hqTKwQIWOxsUUcOZhLaD4h6/edit?usp=drive_link

 Додаток 3  Форма вивчення документації у закладах дошкільної    освіти”:

     https://docs.google.com/document/d/1w9X1ZAPX7wTeYZ5vvcIGPgKs72-Xbd48/edit?usp=drive_link

Додаток 4 “Картки вивчення організації життєдіяльності дітей”:

     https://docs.google.com/document/d/1VlujQN7A2FqTrzs08CHIWNMAS0-OMUJq/edit?usp=drive_link

Додаток 5 “Анкета для батьків”:

https://docs.google.com/forms/d/1urs0IPlvkdWt_IHml30GIuNpeQ0iguwtw9tjURLcgp0/edit

Додаток 6 “Анкета для педагогічних працівників”:

https://docs.google.com/forms/d/1usYbEVumjvWIzxsTqHnXbaqpjB7vCVMzz7NS4cbnwjs/edit 

 

 

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Оцінювання освітньої діяльності за напрямом «Освітнє середовище ЗДО»

До наказу директора

                                                                                                                      від  19.10.2022 № 95

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ ГРУПИ

з проведення самооцінювання якості освітньої діяльності

за напрямом «Освітнє середовище ЗДО»

№ з/п

                    Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

І етап  Теоретичний  (Підготовчий)

1.

Ознайомлення  з вимогами ДСЯО. Опрацювання її вимог. Створення локального документу ВСЗЯО – внутрішньої системи забезпечення якості освіти в КЗДО № 72 КМР

До 14.11.2022

Директор, вихователь-методист, робоча група

2.

Призначення членів робочої групи з питань вивчення та самооцінювання якості освітнього середовища

До   30.11.2022

Директор

3.

Поглиблене вивчення критеріїв, індикаторів оцінювання освітньої діяльності за напрямом «Освітнє середовище ЗДО»

 

До 14.12.2022

 Голова та члени робочої групи

4.

Організація та проведення самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище ЗДО»

Грудень2022- квітень 2023

Члени робочої групи

ІІ етап  Практичний    (Діяльнісний)

1.

Рекомендації та поради щодо здійснення аналізу відповідного критерію , вимог та індикаторів оцінювання напряму «Освітнє середовище ЗДО»

 

Грудень 2022

Голова робочої групи

2.

Спостереження (організація освітнього середовища в ЗДО), опитування, анкетування,  вивчення документації.

Січень 2023- березень2023

Члени робочої групи

3.

Здійснення внутрішнього моніторингу створеного освітнього середовища

Грудень 2022  квітень 2023

Педагоги ЗДО, члени робочої групи

4.

Аналіз створеного освітнього середовища; прийняття управлінських рішень щодо корекції освітнього середовища в ЗДО

 

Квітень 2023

 

Члени робочої групи

Узагальнення результатів

1.

Опрацювання даних анкетування

Квітень 2023

Члени робочої групи

2.

Узагальнення результатів самооцінювання та визначення рівня дотримання вимог державного стандарту та організації освітнього середовища у ЗДО

 

До 15.05.2023

 

Заступник голови робочої групи

3.

Підготовка звіту за результатами самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище ЗДО»

 

До 20.05.2023

 

Голова робочої групи

Представлення результатів

1.

Ознайомлення педагогічного колективу з результатами оцінювання напряму «Освітнє середовище ЗДО»

 Засідання педагогічної ради у травні 2023 року

 

Голова робочої групи

 

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ГРАФІК
засідань робочої групи на 2022-2023 н.р.
закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) № 72 Криворізької міської ради
з проведення самооцінювання  напряму

«Освітнє середовище ЗДО»

№ з/п

                  Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

І.

ЛИСТОПАД

1. Ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітніх і управлінських процесів за напрямом «Освітнє середовище ЗДО».

2. Визначення завдань для робочої групи та відповідальних осіб за проведення самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище ЗДО».

 

До 20.11.2022

 

До 30.11.2022

 

Члени робочої групи

 

 

Голова робочої групи

ІІ.

ГРУДЕНЬ

1.Підготовка питальників, тестів, анкет. Узгодження їх змісту.

2. Проведення навчання з членами робочої групи щодо проведення внутрішнього моніторингу

 

До 29.12.2023

До 31.12.2023

 

Голова робочої групи

 

ІІІ.

ЛЮТИЙ

1.Внутрішній моніторинг освітнього середовища (проведення попереднього опитування серед батьків та педагогів ЗДО)

2. Проведення самоаналізу і корекції освітнього середовища

 

До 15.02.2023

 

До 28.02.2023

 

Члени робочої групи

 

Педагоги

ІV.

КВІТЕНЬ

1. Аналіз оцінювання освітніх і управлінських процесів за напрямом «Освітнє середовище ЗДО».

2. Підготовка звітів за результатами самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище ЗДО».

 

До 01.05.2023

 

До 10.05.2023

 

Члени робочої групи

 

Голова робочої групи

V.

ТРАВЕНЬ

1.Визначення рівня освітніх і управлінських процесів за напрямом  «Освітнє середовище ЗДО»

2.Визначення шляхів удосконалення освітніх і управлінських процесів ЗДО

 

До 20.05.2023

 

Голова робочої групи

 

Директор ЗДО

 

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
освітніх і управлінських процесів ЗДО
за підсумками проведення самооцінювання якості освітньої діяльності
за напрямом «Освітнє середовище ЗДО»

 

1.1. Розробити «Кодекс безпечного освітнього середовища ЗДО»               

                                                                    до 31.08.2023 – вихователь-методист

 1. Здійснити порівняльний внутрішній самоаналіз реальної ситуації освітнього середовища ЗДО станом на 01.05.2023 та 01.09.2023.

                                                               до 31.08.2023 – вихователь-методист

 1. Надавати індивідуальні консультації педагогам та батькам вихованців ЗДО з питань організації безпечного освітнього простору в ЗДО

                                                              постійно – вихователь-методист

 1. Здійснити повторний самоаналіз освітнього середовища своєї вікової групи                                                                        до 31.08.2023 – вихователі ЗДО
 2. Для оформлення освітнього простору групових приміщень використовувати освітню технологію «Стіни, стеля та підлога, що говорять» відповідно до потреб та інтересів дітей.                                         

 постійно – вихователі усіх вікових груп

 Голова робочої групи

вихователь-методист                                                                   Олена ЯБЛОНОВСЬКА