ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ВОЄННИЙ ЧАС

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗДО № 72 КМ

____________Ірина РУДЕНКО

Наказ від 25.09.2023 № 121

ПРОГРАМА

«Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями

організації освітнього процесу в 2020-2023 роках»

в комунальному закладі дошкільної освіти

(ясла-садок) № 72

Криворізької міської ради

на 2023/2024 навчальний рік

Зміст

І.

 

Загальні положення…………………………………………………………………… 2
ІІ.

 

Мета та основні завдання……………………………………………………………. 4
ІІІ.

 

Очікувані результати………………………………………………………………… 4
ІV.

 

Координаційно-консультативне  забезпечення 5
V.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми 5
VІ. Перелік основних чинних нормативних документів організації

освітнього процесу в ЗДО та створення в них безпечних умов

 

 

 

5

І. Загальні положення

У Законі України «Про освіту» зазначається, що «освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави» .

«Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок» (стаття 11 Закону України «Про освіту»).

Право громадян на якісну та доступну освіту закріплено Конституцією та законами України.

З 2020 року у зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з початком пандемії COVID-19,  перед українською, як і світовою системою освіти в цілому, посталили виклики, визначені міжнародними організаціями та провідними експертами як одна з найбільших проблем і загроз, спричинених світовою пандемією. 

Найбільше постраждала і все ще страждає освітня система України, так як  значна частина здобувачів освіти не може повернутися до нормального режиму навчання вже більш ніж упродовж трьох років: спочатку на заваді цьому була пандемія COVID-19, а з лютого 2022 року – повномасштабна агресія російської федерації проти України. Освітні втрати   можуть у підсумку перевищити всі модельовані показники.

Продовжує нести втрати і система дошкільної освіти, оскільки частина дитячого населення віком від 2-х до 6 (7) років не може долучитися до повноцінного освітнього процесу упродовж останніх трьох років. На це вливають такі фактори:

тривале дистанційне навчання;

зміна вихованцями місця проживання;

зміни в контингенті дітей і педагогів;

недостатня забезпеченість учнів електронними засобами, необхідними для  онлайн-навчання;

повітряні тривоги (наслідком яких є загальні втрати в навчальному часі);

відключення електроенергії, відсутність Інтернету;

нестабільний емоційний стан учасників освітнього процесу, неготовність і психологічна неспроможність здобувачів освіти до самоорганізації, самоконтролю;

недостатня об’єктивність оцінювання результатів освітньої діяльності дітей, що пов’язано серед іншого з несформованістю почуття відповідальності та академічної доброчесності у педагогів та батьків.

Це все має свої негативні наслідки, які в першу чергу виражаються освітніми втратами. 

Освітні втрати носять комплексний зміст. Крім навчальних втрат, найбільш яскраво вираженими є виховні, фізичні, психологічні та  соціокультурні у дошкільному віці.

Наслідком освітніх втрат можуть бути незворотні негативні процеси: як на рівні окремої особистості, так і соціуму в цілому.

Навчальні втрати (прогалини в знаннях здобувачів освіти, незасвоєння ними матеріалу на рівні державних стандартів на певному рівні освіти) зумовлять ще більші втрати на наступних етапах навчання. Масовий характер навчальних втрат у підсумку негативно вплине на загальний рівень освіченості громадян країни, їх здатність до комунікації, соціалізації, подальшого професійного становлення. І це в підсумку позначиться на добробуті цілого суспільства: призведе до серйозних економічних та соціальних наслідків у майбутньому.

Режим онлайн-навчання під час пандемії та війни негативно вплинув на здоров’я здобувачів освіти. Малорухливий спосіб життя, надмірне навантаження на зір негативно позначилися на здоров’ї учасників освітнього процесу.

Нестача спілкування з педагогами та ровесниками, психологічні травми, викликані воєнними подіями в країні, негативно вплинули на психоемоційний стан здобувачів освіти. Це у свою чергу може призвести до внутрішніх конфліктів дітей, підвищити їх рівень тривожності, сформувати страхи, знизити мотивацію до навчання, погіршити пам’ять та розумову діяльність, вплинути на зниження рівня соціалізації та подальші відносини із соціумом.

В умовах дистанційної дошкільної освіти виникають труднощі у мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, ускладнення в забезпеченні своєчасної психосоціальної та емоційної підтримки здобувачів дошкільної освіти, знижується результативність соціокультурного і фізичного розвитку дітей. 

Недостатня сформованість наскрізних навичок та вмінь, низький рівень соціальної компетентності, пізнавальної активності, прогалини у знаннях з певних освітніх напрямів у дітей дошкільного віку зумовлять ще більші втрати на наступному етапі навчання – в початковій школі, ускладнять формування готовності до нової соціальної позиції «школяр».  

У подоланні виховних втрат потрібно вибудувати виховний процес таким чином, щоб він став невіддільним складником освітнього процесу орієнтованим на загальнолюдські цінності. Виховання повинно бути наскрізною лінією роботи закладу освіти, її не можна й не треба відділяти від стратегії розвитку закладу.

Незважаючи на воєнний стан, сьогодення вимагає від нас максимальної згуртованості та консолідації зусиль для прийняття виважених ефективних рішень й заходів щодо подолання освітніх втрат.

Як один зі шляхів побудови ефективної системи подолання освітніх, виховних, фізичних та психологічних втрат вихованців пропонується міська програма «Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації освітнього процесу в  2020-2023 роках» (надалі – Програма) та  на її основі розроблена Програма подолання освітніх втрат здобувачів освіти КЗДО № 72 КМР

Програма розрахована на 2023/2024 навчальний  рік.

Усі визначені  Програмою  заходи відповідають державній соціальній політиці й узгоджуються з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та іншими міжнародними документами.

Програма має відкритий характер, може корегуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Упровадження Програми не виключає також реалізацію інших програм і проєктів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.

ІІ. Мета та основні завдання

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на подолання освітніх втрат дітей, викликаних особливостями організації освітнього процесу в 2020-2023 роках.

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких основних завдань:

 • розробка консультативно-методичних рекомендацій і заходів, спрямованих на подолання освітніх втрат здобувачів освіти;
 • розроблення інструментарію для діагностування рівня опанування дошкільниками навчального матеріалу, яким вони оволодівали в умовах воєнного часу самостійно або з використанням технологій дистанційного навчання.
 • організація консультативно-методичної роботи з підготовки та стимулювання педагогічних працівників закладу освіти до подолання освітніх втрат дітей (освітніх, виховних, фізичних, психологічних), опанування навичками гнучкого планування;
 • ознайомлення педагогічних працівників із можливостями впровадження різноманітних видів профілактичної, фізкультурно-оздоровчої та здоров’язбережувальної діяльності для збереження і зміцнення здоров’я вихованців під час занять; підвищення мотивації здобувачів освіти до фізичної активності;
 • забезпечення комплексної психологічної й емоційної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни та в повоєнний час;
 • адаптація освітніх стратегій та освітнього процесу до індивідуальних потреб здобувачів освіти, враховуючи рівень їх втрат, місце проживання, соціальні ресурси родин, отриманий дітьми та підлітками травматичний досвід тощо;
 • консолідація й ефективне використання наявних ресурсів для створення та результативного функціонування системи з подолання освітніх втрат дітей;
 • мінімізація освітніх втрат та підвищення якості надання освітніх послуг;
 • інтеграція у міжнародний освітній простір з питань подолання освітніх втрат;
 • ефективно використовувати доступні цифрові освітні ресурси для подолання освітніх втрат дітей дошкільного віку;
 • впроваджувати в освітній простір закладів дошкільної освіти міжнародні, всеукраїнські проєкти і програми, ініційовані Міністерством освіти і науки України, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ в Україні) та іншими міжнародними і громадськими організаціями, що сприятимуть набуттю дітьми ключових компетентностей, передбачених Державним стандартом дошкільної освіти.

ІІІ. Очікувані результати

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

 • підвищення професійної компетентності та мотивації педагогічних працівників КЗДО № 72 КМР до подолання освітніх втрат вихованців (освітніх, виховних, фізичних, психологічних, соціокультурних);
 • використання досвіду та інструментарію професійних спільнот педагогічних працівників міста щодо подолання освітніх втрат, впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з цього питання;
 • створення в КЗДО № 72 КМР дієвої системи з подолання освітніх втрат здобувачів освіти;
 • консолідацію й ефективне використання наявних в місті, закладах освіти ресурсів для створення та результативного функціонування дієвої системи з подолання освітніх втрат здобувачів освіти (у тому числі з використанням міжнародного досвіду);
 • здійснення якісної діагностики та оцінювання освітніх втрат, системне запровадження коригуючого навчання (коригування та подолання навчальних, виховних, фізичних і психологічних втрат);
 • адаптацію освітніх стратегій, освітніх програм та освітнього процесу до індивідуальних потреб здобувачів освіти;
 • підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання;
 • покращення академічної успішності, психічного, емоційного та фізичного здоров’я здобувачів освіти;
 • мінімізацію освітніх втрат та підвищення якості надання освітніх послуг; підвищення престижу різних форм надання дошкільної освіти

      ІV. Координаційно-консультативне  забезпечення

Координація роботи та консультативний супровід упровадження Програми в систему роботи КЗДО № 72 КМР покладається на Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Криворізької міської ради.

V.  Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування програми здійснюється департаментом освіти і науки виконкому міськради в межах асигнувань, передбачених у  бюджеті міської ради та з інших джерел, не заборонених законодавством.

VІ. Перелік основних чинних нормативних документів організації 

освітнього процесу в ЗДО та створення в них безпечних умов

 1. Кодекс цивільного захисту України.
 2. Закон України «Про освіту».
 3. Закон України від 28.04.2022 №7325 «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану».
 4. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
 5. Закон України «Про охорону праці».
 6. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного вік, затверджена Президією Національної академії педагогічних наук України (протокол №1-2/8-119 від 18.06.2020).
 7. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 №33;
 8. Указ Президента України від 16.03.2022 №143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами).
 10. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234;
 11. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за №879/32331 (зі змінами).
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552.
 13. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 №639/6927 (зі змінами).
 14. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113(зі змінами).
 15. Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти».
 16. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 №1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 року».
 17. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 №1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану».
 18. Листи Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році.
 19. Лист Міністерства освіти і науки України  від 03.08.2023 №1/11479-23 “Про методичні рекомендації “Безпечне освітнє середовище: Надання індивідуальної підтримки учням з особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації”.
 20.  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Заходи управлінського компоненту Програми

з/п

Зміст заходу Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

1. Здійснювати управлінське консультування з питань особливостей організації, режиму, форм роботи для подолання освітніх втрат здобувачів освіти  у період воєнного стану Протягом навчального року Директор, вихователь-методист
2. У  разі покращення безпекової ситуації у період воєнного часу на державному та регіональному рівнях вживати управлінські  дії  щодо зміни формату організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти Протягом навчального року Директор, вихователь-методист
3. Координувати діяльність педагогів ЗДО з використання можливостей  для подолання освітніх втрат шляхом розширення участі в міських, обласних всеукраїнських заходах та у міжнародному проєкті від ЮНІСЕФ Протягом навчального року Директор, вихователь-методист
4. Розглянути  результати виконання Програми та пропозиції щодо подальших завдань та дій на 2024/2025 навчальний рік на нарадах, круглих столах тощо Серпень – жовтень, 2024 Директор, вихователь-методист
5. Висвітлювати в ЗМІ, на офіційному сайті КЗДО № 72 КМР,  соціальних мережах питання досвіду з використання методики, технологій, прийомів, заходів з подолання освітніх втрат під час організації освітнього процесу та навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах воєнного періоду Протяго навчального року Директор, вихователь-методист

Заходи щодо подолання освітніх втрат

в комунальному закладі дошкільної освіти

(ясла-садок) № 72 Криворізької міської ради

з/п

Зміст заходу Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

1. Опрацювати питання подолання (компенсації) освітніх втрат під час засідань педагогічної ради КЗДО № 72 КМР Вересень,

2023

Директор, вихователь-методист
2. Організувати роботу проблемної групи з питань проведення моніторингового дослідження щодо вивчення динаміки змін у подоланні освітніх втрат Протягом навчального року Директор, вихователь-методист
3. Використовувати контент Освітнього Порталу міста Кривого Рогу (рубрика «Дошкільна освіта»), навчальні матеріали  Всеукраїнської платформи розвитку дошкільнят НУМО, інші інтернет-ресурси для організації різних моделей освітнього процесу (очного, змішаного та дистанційного),  подолання освітніх втрат здобувачів дошкільної освіти Протягом навчального року Педагогічні працівники
4. Впроваджувати систему міських заходів, спрямованих на підвищення компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо подолання освітніх втрат здобувачів дошкільної освіти Протягом навчального року Педагогічні працівники
5. Популяризувати кращі управлінські, методичні, психологічні, педагогічні практики із питання організації роботи закладів дошкільної освіти щодо подолання освітніх втрат Протягом

навч.  року

Вихователь-методист
6. Використовувати активні форми роботи з батьками (флешмоби, челенджи) для обміну досвідом навчання та розвитку дитини в умовах сім’ї Протягом навчального року Педагогічні працівники
7. Створити рубрику на сайті ЗДО для розміщення науково-методичних рекомендацій, матеріалів проведених заходів щодо подолання освітніх втрат дітей передшкільного віку Вересень,

2023

Вихователь-методист
8. Здійснювати консультативну допомогу педагогічним працівникам КЗДО № 72 КМР з питань планування та проведення освітнього процесу з метою подолання освітніх втрат здобувачів дошкільної освіти Протягом навчального року Вихователь-методист
9. Забезпечити охоплення дітей дошкільною освітою шляхом надання різних способів і моделей організації освітнього процесу (дистанційна, змішана, очна) з урахуванням безпекової ситуації в місті та регіоні   Протягом навчального року Директор, вихователь-методист
  Забезпечити умови для налагодження співробітництва з міжнародними організаціями, науковими установами, соціальними інститутами для участі закладу дошкільної освіти в міжнародних, всеукраїнських проєктах і програмах Протягом навчального року Директор, вихователь-методист
11. Забезпечити психолого-педагогічну підтримку учасникам освітнього процесу в подоланні стресових ситуацій, тривожності, нервової напруги Протягом

навч. року

Директор, вихователь-методист
12. Розміщувати інформаційні матеріали щодо подолання освітніх втрат здобувачів дошкільної освіти для батьківської громадськості на офіційному вебсайті закладу дошкільної освіти, в соціальній мережі «Facebook» Протягом навчального року Вихователь-методист
13. Забезпечити впровадження діагностичного інструментарію «Чарівні перетворення» щодо визначення актуального стану сформованих у дитини ключових компетентностей перед початком шкільного навчання Квітень, трав.,

2024

Вихователь-методист
 

Заходи щодо подолання психологічних втрат

1.      Здійснювати консультування  керівником та педагогами  закладу дошкільної освіти вихованців та їх батьків; використовувати активні форми партнерства між закладом і батьками з подолання освітніх втрат Протягом навчального року Директор, вихователь-методист
2.      Використовувати банк даних корисних ресурсів для учасників освітнього процесу, спрямованих на подолання психологічних втрат на Міському Освітньому Порталі, у розділі «Психологічна служба міста», на сайті закладу освіти та у соціальній мережі «Facebook» Протягом навчального року Директор, вихователь-методист
3.      Взяти участь у циклі тренінгів з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі надання першої психологічної допомоги та оволодіння сучасними технологіями  її надання. Вересень,

 2023

Вихователь-методист,

педагогічні працівники ЗДО

4.      Організувати роботу постійно діючого семінару «Психоемоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни» Жовтень, грудень 2023, березень 2024 Директор, вихователь-методист
5.      Проводити  тренінги з профілактики емоційного вигорання серед педагогічних працівників Протягом

навч. року

Директор, вихователь-методист
6.      Взяти участь у міській акції «День ментального здоров’я»  у рамках Всесвітнього дня психічного здоров’я, у спільних фізичних та психологічних активностях для учасників освітнього процесу. Популяризувати підвищення рівня психічного здоров’я в сфері освіти серед учасників освітнього процесу 10 жовтня 2023р Директор, вихователь-методист
 

Заходи щодо подолання втрат фізичного  здоров’я

1. Неухильно дотримуватися Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти Постійно Учасники освітнього процесу
2. Спланувати навчальні  тренінги  щодо  впровадження різноманітних видів фізичної  діяльності для зміцнення здоров’я дітей під час освітнього процесу;   з типовими вправами  для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн, змішаного  та дистанційного навчання Вересень,

2023

Вихователь-методист, інструктор фізкультури
3. Сприяти розвитку оптимального обсягу рухової активності дітей в умовах  очного, дистанційного, змішаного  навчання, запроваджуючи під час занять  фізкультхвилинки,  руханки, вправи на збереження зору  та інше Протягом навчального року Педагогічні працівники
4. Організувати проведення  тренінгів  для дітей та їх батьків щодо важливості здорового способу життя,  правильного харчування, фізичної активності та інших аспектів здорового способу життя. Здійснювати навчання дітей методам зняття стресу, ефективним способам розслаблення та відновлення Жовтень, 2023 – травень, 2024 Педагогічні працівники, старша медсестра
5. Скласти розклад спеціально організованої діяльності та створити оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня занять гуманітарного циклу із заняттями художньо-естетичного розвитку і фізичної культури. Вересень, 2023,

січень, 2024

Вихователь-методист

 

 

 

 

ДИТЯЧИЙ САДОК ОНЛАЙН

НУМО

НУМО – платформа розвитку дошкільнят: https://numo.mon.gov.ua/  

НУМО – це ваш помічник із розвитку дитини 3-6 років у садочку або вдома, розроблений залученими експертами ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки.

На сайті є матеріали для батьків, опікунів та вихователів, які разом щоденно докладають зусиль задля гармонійного розвитку дошкільнят.

ОСЬ ЩО ВИ ЗНАЙДЕТЕ НА ЦЬОМУ САЙТІ:    

Тут – дитячий садочок онлайн, анімаційні ролики про навички дошкільнят і корисні мультфільми, щоб діти розвивалися навіть в умовах призупинення освітнього процесу.

Тут – можна ознайомитись із вагомими 16 навичками, які важливо опанувати дитині 3-6 років. Кожна навичка містить прості й короткі поради для щоденної практики на 5 хвилин. До кожної навички є повчальне анімаційне відео.

Тут – інтерактивні тести для батьків та опікунів і пізнавальні матеріали для роботи з дошкільням удома.

Тут – тест для працівників садочків, який дасть змогу перевірити себе й визначити зони росту, а також бібліотека знань, що постійно оновлюється.

 

 Ознайомте батьків: 

ВИЗНАЧИМО, ЯКІ ВАЖЛИВІ КРИТЕРІЇ СЛІД ВРАХОВУВАТИ
ПІД ЧАС ВИБОРУ САДОЧКА 
 • Середовище: простір групової кімнати, умеблювання, візуальне оформлення простору, безпечне облаштування території.
 • Мовлення та грамотність: заохочення до спілкування, щоденне читання книжок, розширення словника.
 • Взаємодія: позитивна взаємодія між дітьми й вихователями, між самими дітьми, індивідуальний підхід, дотримання правил і норм взаємодії.
 • Діяльність: пізнавальна, ігрова, мистецька, театралізована, самостійна, стимулювання до досліджень.
 • Особистий догляд: гігієна, споживання їжі, безпека, практики збереження здоров’я.
 • Партнерство з батьками: залучення батьків до діяльності в групі, повага до культури й цінностей сімей.
 • Інклюзивність: повага до потреб і забезпечення підтримки для кожної дитини.

Бібліотека корисних матеріалів: 

(переглянути можна за посиланнями)

  Як говорити з дітьми про війну

Як говорити з дітьми про смерть близької людини

Які «тихі» ігри можна запропонувати дитині?

Інформація для дорослих, які доглядають за дитиною у зв’язку з війною і вимушеним переміщенням

Вправи на розслаблення різних груп м’язів тіла

Наші улюблені книжки

Європейська система якості освіти

Швидке знайомство з методикою ECERS-3

Ключові показники якості дошкільної освіти

Якість дошкільної освіти. Методика ECERS-3

Структура, зміст і використання методики ECERS-3

Облаштування середовища та гігієна за методикою ECERS-3

Простір і вмеблювання за методикою ECERS-3

Повсякденні практики особистого догляду за методикою ECERS-3

Мовлення, грамотність та пізнання за методикою ECERS-3

Мовлення та грамотність за ECERS-3

Види навчально-пізнавальної діяльності за ECERS-3

Взаємодія дітей з вихователями та структурування програми за методикою ECERS-3

Взаємодія за методикою ECERS-3

 Структурування програми за методикою ECERS-3

Шляхи покращення дошкільної освіти в Україні

Європейська система якості освіти: дослідження та практика

Перспективні форми дошкільної освіти

Середовище, що належить дітям

 Як говорити з дітьми про коронавірус

 Як і чим забавити/розважити дитину під час карантину?

Що таке якісна дошкільна освіта

Середовище, що належить дітям

Розмова про COVID-19

Наодинці з дитиною

Упорядкування

Позитивний підхід

Погана поведінка

Спокій і подолання стресу

Карантин з користю

Посібник «Ігри вдома»

 

Український дитячий садок-онлайн Mr.Leader – бренд, що пробуджує лідерство кожного. Ми займаємось освітою та піклуванням за дітьми раннього та дошкільного віку. Наразі, у цей непростий час ми надаємо БЕЗКОШТОВНИЙ онлайн доступ до системи для дітей дошкільного віку, щоб кожен міг позайматись, розважитись, відволіктись від усього, що відбувається навколо.

Переходьте за посиланням, реєструйтесь на сайті,  https://mr-leader.com/ua/programa-mrleader активуйте програму та проводьте час з користю.

Дитячий садок-онлайн НУМО http://Освітній Хаб – EduHub.in.ua   запрошує до дитячого онлайн садка https://eduhub.in.ua/courses/dityachiy-sadok-online , де зібрано цікаві відеоуроки та мультимедійні курси у міжнародному форматі SCORM: 

казка-йога;
англійська мова;
розвиваючі заняття;
найзатребуваніші навички для життя;
професії майбутнього;
уроки від українських зірок.

#ДошкільнаОсвіта

ВИХОВАТЕЛЯМ: ПОРАДИ ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА БАТЬКАМИ

Команда Міністерства освіти і науки підготувала та оприлюднила підбірку корисних матеріалів для педагогів http://bit.ly/3qhwmJC і батьків  http://bit.ly/3igi6ML , які стануть у нагоді при спілкуванні з дітьми дошкільного віку, які опинилися в складних обставинах внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану.
Матеріали для педагогів містять інформацію про програмне забезпечення, відео та друковані матеріали з досвіду роботи педагогів, завдання освітнього напряму, а також поради щодо роботи з дітьми та батьками.

Докладніше: http://bit.ly/3qgtAnI

#ДошкільнаОсвіта

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

Запрошуємо батьків, які відчувають потребу в психологічній підтримці, долучатися до проєкту «Поруч». Під час онлайн-зустрічей ви зможете обговорити питання підтримки себе та близьких під час війни, як керувати емоціями, як вгамувати біль і знайти себе в нових життєвих умовах, як планувати в часи невизначеності та де знайти ресурси для цього.
У межах проєкту працюють професійні психологи з навичками допомоги людям, що пережили війну. Зустрічі проходитимуть на платформі Zoom двічі на тиждень упродовж місяця.
Реєструйтеся за посиланням: https://poruch.me/parents.

#ПсихологічнаПідтримка

ЯК НАДАТИ ПЕРШУ ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ, ЯКЩО ВИ НЕ ПСИХОЛОГ?

Перша психологічна допомога (ППД) включає такі елементи:
ненав’язливе надання практичної допомоги та підтримки;
 оцінювання потреб і проблем;
надання допомоги в задоволенні базових потреб (наприклад, їжа, вода, інформація);
  слухання людей, не примушуючи їх говорити;
  розрада та заспокоєння людей;
  надання допомоги в отриманні інформації, встановленні зв’язку зі службами та структурами;

  соціальної підтримки;
   захист людей від подальшої шкоди.

Також важливо розуміти, чим ППД не є:

Це не щось, чим можуть займатися тільки спеціалісти;
Це не професійне психологічне консультування;
Це не прохання, щоб люди проаналізували те, що трапилося, або розповіли, коли та що сталося в хронологічному порядку;
Хоча ППД передбачає вашу готовність вислухати історії людей, вона не призначена для того, щоб змушувати їх розповідати вам про свої почуття або реакцію на подію.

               КОМУ ПОТРІБНА ППД?

ППД призначена для людей у стані дистресу внаслідок нещодавно пережитої складної кризової події. Ви можете надавати таку допомогу і дорослим, і дітям. Однак не кожна людина, що пережила кризову подію, потребує ППД або прагне її отримати. Не нав’язуйте допомогу тим, хто не хоче її отримувати, але будьте доступні для тих, кому підтримка може знадобитися.
Далі ми подаємо перелік етичних рекомендацій щодо того, що «слід» та «не слід» робити, аби уникнути нанесення додаткової шкоди; забезпечити найкращою турботою, а також діяти винятково в інтересах особи, якій ви надаєте допомогу.

СЛІД:

Бути чесним та надійним;
Поважати право особи на ухвалення власних рішень;
  Усвідомлювати та відмовлятися від своїх упереджень та стереотипів;
Зрозуміло пояснити людям, що навіть у разі, якщо вони відмовляються від допомоги зараз, вони можуть отримати її в майбутньому;
Поважати приватність та забезпечувати належну конфіденційність історій осіб;
  Поводитись належно, враховуючи особливості культури, віку та статі особи.

НЕ СЛІД:

Зловживати своїм становищем помічника;
  Просити у людей гроші чи про послугу в обмін на допомогу;
  Давати марні обіцянки та надавати неправдиву інформацію;
  Перебільшувати свої вміння;
  Силоміць надавати допомогу, бути нав’язливим і занадто наполегливим;
Змушувати людей розповідати свої історії;
Переповідати історію особи іншим;
Засуджувати особу за вчинки чи почуття.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

 

Спеціальна гаряча лінія психологічної підтримки для освітян «ОБІЙМИ»

http://Освітній Центр Верховної Ради України у партнерстві з Центром психологічної підтримки «Обійми» стоїть на сторожі вашого психологічного здоров’я у такі важкі для всієї країни часи. Саме тому, ми анонсуємо запуск спеціальної гарячої лінії психологічної підтримки для освітян!
Щоб скористатися гарячою лінією, звертайтесь за консультацією через форму заявки:  https://forms.gle/2r3mm9hG4jYihxuE8

Нагадуємо про наших чудових партнерів їх вустами:
«ОбійМи» – це понад 500 психологів зі всієї України та світу.
Ми щоденно, цілодобово, безкоштовно та професійно надаємо психологічну допомогу всім, хто цього потребує.
Наш центр почав свою роботу 24 лютого, і з того часу встигли допомогти більш як 1000 людей з різних куточків України
Зараз, дуже важливо дбати та зберіти своє психологічне здоров’я. Ми точно можемо вам в цьому допомогти!
Ми та наші спеціалісти працюємо 24/7, в будь-якому зручному та безпечному для вас форматі:

Фейсбук:  https://www.facebook.com/ОбійМи-108629041785041

Телеграм канал:  https://t.me/obiimy 

Чат-бот:  https://t.me/ObiymyBot 

Бережіть себе, а ми допоможемо зберегти ваш психологічний добробут!

 

 

 

 

РЕЛАКСАЦІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ УДОМА, ЩОБ ЗМЕНШИТИ СТРЕС І ТРИВОЖНІСТЬ

Ми всі переживаємо непрості, напружені часи. Як батьки, ви можете відчувати стрес, хвилювання, розчарування, розгубленість та втрату зв’язку зі звичними джерелами підтримки.
Попри жахливу війну в Україні, педагоги і далі проводять неформальні заняття, щоби відволікти дітей.
«Саме зараз наше завдання – допомогти дітям повернути, створити хоч невеликий простір безпеки. Багато хто з них досі перебувають у стані шоку. Ми не можемо припустити, що стане тригером для травматичних реакцій, тому наші уважність, емпатійність, почуття такту та відчуття опори дуже важливі», – каже Світлана Ройз.

            ПОРАДИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ від Світлани Ройз
 1. Турбуємось про себе і намагаємось не починати роботу без ресурсу.
  Якщо нам не вистачить сил витримати погляд дитини, наповнений болем, її запитання, реакцію – це посилить її стан занепокоєння та безпорадності.
 2.  Наше завдання – створити безпечний простір, у якому б дитина відчула близькість – «я з тобою».
  Ідеться про простір із чітко структурованими правилами та межами контакту.
 3. Якщо ви не маєте досвіду роботи з емоційним реагуванням на почуття та емоції, починати роботу можна буде лише у співпраці з психологом.
  Цю роботу можна буде проводити лише після фази стабілізації – зміцнення та відчуття безпеки.
 4. Не можна використовувати в іграх чи під час занять метафори, образи літаків тощо. Це може травмувати дітей, які були під обстрілами. У роботі спираємося на метафори та образи дому, землі, веселки, води.
  Навіть образ неба зараз не даватиме дітям стійкості – для багатьох це джерело небезпеки. Будь ласка, зважайте на це, плануючи свої зустрічі з учнями.
 5. Якщо в роботі плануєте створювати щось із частин, наприклад кубиків, пам’ятайте: якщо деталі руйнуватимуться, це може нагадувати дітям зруйнований будинок. Діти самі можуть обрати таку гру – тоді для них це буде помічне.
  До того ж будьте уважні до звуків, що використовуються в супроводі.
 6. Не пропонуйте дітям жодних образів воєнної техніки. Приймається лише той варіант, коли вони самі хочуть намалювати, виліпити чи обговорити це.
  Натомість працюйте над образами сили та стійкості й частіше просіть дитину намалювати, зобразити те, що є її силою.
 7. Пам’ятайте, що ми проводимо зустрічі для того, щоби дати дітям стабільність у теперішній реальності, відволікати їх і розважати цікавими фактами, захопливими розповідями. Війну, танки, вибухи вони бачать у новинах. Вони чують про це від батьків, рідних і близьких.
  Уявіть, що ви працюєте з дитиною з Харкова, яка сидить у бомбосховищі. Усі розмови про війну для неї зараз – додаткове травмування. Будь ласка, зважайте на це.
 8. Для дитини, яка пережила втрату, втратила близьких або будинок, абсолютно неприпустимі слова на кшталт «час лікує», «у всьому є й хороший бік», «подивися, який тут є хороший варіант для тебе». Ці слова некоректні та неетичні.
  Дітям важливо почути: «Те, що ти пережив – жахлива трагедія, це жахливо й так шкода, що тобі довелося через це пройти. Я захоплююсь твоїми мужністю та силою. Попри таке горе, ти справляєшся, як справжній герой. Я дуже хочу тебе обійняти та захистити».
 9. Якщо дитина починає говорити, що б вона не говорила, ми її слухаємо й не перебиваємо! Киваємо, підтримуємо й наприкінці робимо акцент на тому, що навіть слухати – це дуже важко. Далі можна сказати: «Але я бачу, який ти сильний і як ти справляєшся».
  Проте не давайте порад, поки вас не попросили про це.

 

АРТ ТЕХНІКИ ПРИ РОБОТІ ЗІ СТРЕСОМ

1.Малюйте у повній темряві 

Ми відчуваємо великий стрес від негативних суджень та критики, які завжди супроводжують створення творів мистецтва. Спробуйте створювати художні твори у повній темряві для того, щоб звільнити мистецтво від цього «внутрішнього мистецтвознавця», який сидить у вас у голові. Думайте про це як про різновид «сліпого малюнку» за контурами. Ви раптом звільнилися для того, щоб створювати лінії, форми та зразки просто тому, що відчуваєте, що маєте це зробити. А коли увімкнете світло, ви, мабуть, будете дуже здивовані тим, що побачите.

2. Акварель вашого фізичного стану

Ляжте і заплющте очі. Уявіть ваше тіло. Уявіть, як ви вдихаєте та видихаєте. Спробуйте уявити дихання як певний колір, нехай цей колір входить у ваше тіло при вдиху, і нехай при видиху з тіла виходить інший колір.

Що ви бачите? Намалюйте контур вашого тіла на великому аркуші паперу, а всередині нього створіть акварель, що базується на ваших колірних уявленнях про власне тіло. Подумайте про те, що означають для вас ці кольори, про те, де вони більш насичені, а майже прозорі. Думайте про це, як про самий розслаблюючий автопортрет, який ви коли-небудь створювали.

3. Методика “Клубок ліній”

Для цієї методики Вам знадобиться чистий лист і ручка або простий олівець.
Завдання: згадуючи неприємну, стресову ситуацію, що викликає у Вас негативні емоції, почніть водити ручкою/олівцем по аркушу паперу, створюючи хаотичні лінії. Продовжуйте малювати лінії до тих пір, поки не відчуєте емоційне полегшення (це може зайняти у Вас від кількох хвилин до півгодини). В результаті у Вас на аркуші утворюється клубок з ліній, які у Вас перейде енергія Ваших негативних емоцій.

Таким чином, Ваші емоції та переживання буквально перемістяться з Вашого внутрішнього світу (Вашої підсвідомості та свідомості) – у зовнішній світ, а саме на аркуш паперу. Ви побачите, наскільки ця легка методика дозволить Вам своєчасно опрацювати свої негативні емоції та не дати їм можливість укоренитись у Вашій душі. Після виконання завдання з листом, на якому зображений Ваш клубок ліній, Ви можете зробити те, що забажаєте (можете його залишити як є, можете викинути, спалити, зім’яти або трансформувати). Тут немає межі Вашої фантазії.

4. Методика “Мій настрій”

Цю методику можна виконувати як окремо взяту, так і після виконання методики «Клубок ліній». Вам знадобиться чистий лист і на вибір образотворчі матеріали (кольорові олівці, фломастери, крейди або фарби). Завдання: зобразіть свій настрій (емоції та почуття) через кольори та лінії, з якими воно у Вас асоціюється. Рисунку, що вийшов, дайте назву. Час виконання – від кількох хвилин до години. Після виконання завдання з малюнком Ви можете зробити так само на власний розсуд, як описано в методиці “Клубок ліній”

5. Методика “Звуки відпочинку”

Напевно, багато хто вже чув про те, що “музика” природи благотворно позначається на стані здоров’я (фізичного та психічного). Звуки шуму прибою, струмка, дощу, кішки, що муркотить, потріскує поліна в каміні, спів птахів та ін. природним і м’яким чином здатні занурити нас у стан спокою і безтурботності, давши можливість відпочити нам і переключитися. Прослуховування всього протягом 30 хвилин звуків природи, що сподобалися Вам, кожен вечір у фоновому режимі стане чудовою методикою проти стресу.

6. Методика “Відрізана проблема”

 1. Розділіть аркуш паперу на дві частини
 2. Праворуч намалюйте свої проблеми та негативні емоції у вигляді заплутаного клубка так, як зараз хочеться це зробити.
 3. Ліворуч намалюйте себе як зможете або як бачите.
 4. Тепер усуньте від своїх проблем і відріжте праву частину аркуша з намальованим клубком.
 5. Знищити відрізану частину аркуша.

Цим ви ніби дасте собі сигнал про те, що проблеми пішли і можна звернути увагу на більш цікаві для вас.