Звіт про методичну роботу над обласною програмою «ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ САМОЕФЕКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 2020-2023 РОКИ

 

ПРОГРАМА
ОБЛАСНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПРОЄКТУ
«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості
в освітньому просторі Нової української школи»
2020-2023 роки

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

         Двадцяті роки ХХІ ст. позначилися суттєвими викликами як у глобальному, так і у національному вимірі. Наростання економічної та екологічної криз, дефіцит природних ресурсів, демографічний дисбаланс, поширення ризиків для здоров’я, зростання соціальної нерівності, безробіття, фінансової нестабільності та злочинності, глобальна криза культури, пов’язана з утвердженням примітивних стандартів споживацького суспільства, деформація системи цінностей, негативно вплинули на світогляд та емоційний стан людей, спровокували стреси, депресії, відчуття безсилля та невпевненості у майбутньому. Пандемія коронавірусу виявила, що значна кількість населення не може адаптуватися до нових реалій, відчуває брак особистісних ресурсів, не має розвинутих навичок саморегуляції, самопідтримки та самоконтролю.

            Саме тому у системі сучасної освіти на перший план виходить проблема становлення та розвитку самоефективної особистості, здатної власними силами, без сторонньої допомоги досягати поставлених цілей з найменшими затратами часу і ресурсів, бути успішною у різних видах діяльності: навчальній, професійній, спортивній, здоров’язберігаючий, соціально значимій тощо.

 

ПЛАН РОБОТИ

педагогічного колективу КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 72» КМР

над обласним науково-методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»

ІІІ ЕТАП

 

  Зміст роботи Термін Відповідальний
1 Конкретизація завдань проєкту на рівні педагогічного колективу вересень

2023

Вихователь-методист
2 Організація психолого-педагогічних семінарів, вебінарів, творчих груп у звичайному та дистанційному режимах. Планування роботи семінарів, педрад, творчих груп (додатки 1, 2), жовтень-листопад Вихователь-методист, творча група
3 Створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності дітей грудень Творча група
4 Визначення показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи у проєкті грудень Вихователь-методист
5 Обґрунтування моделі освітнього закладу з гнучкою організацією навчального процесу (традиційне, дистанційне, змішане навчання) січень

2024

Творча група
6 Розробка відповідних проєктів на рівні ЗДО лютий Вихователі

 

7 Координація діяльності в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів лютий Завідувач
8 Розробка та апробація системи діяльності освітнього закладу, конкретного педагога, спрямованої на розвиток компетентнісного потенціалу особистості лютий-березень Вихователь-методист
9 Запровадження педагогічних технологій, що відповідають сучасним вимогам березень-квітень Вихователі
10 Накопичення досвіду управління інноваційними процесами у нових реаліях освітньої діяльності постійно Вихователь-методист

 

ОЧІКУВАНІ ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

На рівні особистості педагога. Усвідомлення пріоритетів та ціннісних орієнтацій сучасної освіти, зростання рівня професійної компетентності та самоефективності, комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку особистості дітей, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення педагогів ЗДО у систему науково-дослідної роботи, накопичення досвіду використання різних форм організації освітнього процесу.

На рівні особистості дитини. Підвищення рівня самоефективності, формування практичних навичок самомотивації, самоконтролю, дієвої емпатії, прагнення до самовдосконалення дітей різного віку, розширення простору для задоволення індивідуальних освітніх потреб та організації різноманітних видів самостійної роботи, зміцнення психічного здоров’я дітей та життєстійкості, попередження стресів.

Додаток № 1

Для педагогічних рад

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПИТАНЬ для обговорення на першому (концептуально-діагностичному) етапі роботи над обласним науково-методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи»:

 1. Стратегічні орієнтири Нової української школи: від концепції до результатів.

2.Основні напрямки роботи закладу по реалізації обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи».

 1. Методи і прийоми дистанційного навчання (досвід карантину).
 2. Методи та прийоми створення ситуації успіху, використання методів підтримуючого оцінювання в умовах різних форм організації навчального процесу.
 3. Реалізація розвивально-корекційного напрямку в умовах запровадження дистанційного та змішаного навчання.
 4. Педагогічні прийоми практичної реалізації корекційних цілей у ситуації дистанційного навчання.
 5. Використання ігрових, гейм-технологій з метою стимулювання пізнавального інтересу дошкільників.
 6. Проектна діяльність як форма роботи в умовах дистанційного та змішаного навчання.
 7. Психолого-педагогічна проблема адаптації до умов ЗДО в період епідемії.
 8. Підготовка до атестації – програма творчості (захист портфоліо педагога).
 9. Інтерактивні форми взаємодії з родинами учнів – нова модель співпраці (аналіз досвіду роботи в умовах карантину). Партнерська взаємодія школи і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі.

Додаток 2

Для семінарів та методичних годин

ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА ПИТАНЬ для обговорення на першому (концептуально-діагностичному) етапі роботи над обласним науково-методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі  Нової української школи»

 1. Формування мотиваційного компоненту самоефективності у контексті компетентнісного підходу до організації освітнього процесу.
 2. Технології командної взаємодії учасників освітнього процесу Нової української школи.
 3. Проектна технологія та особливості її застування в умовах дистанційного та замішаного навчання.
 4. Соціально-емоційне та етичне навчання як метод морального виховання учнів.
 5. Сучасні практики соціальної та психолого-педагогічної підтримки дітей у складних життєвих обставинах.
 6. Дидактичні можливості різних форм навчання: традиційної, дистанційної, змішаної (теоретичні та практичні аспекти).
 7. Особливості диференційованого та індивідуального підходу до дитини у різних видах освітньої діяльності.
 8. Комфортні умови як умова розвитку самоефективної особистості.
 9. Психолого-педагогічні умова адаптації дітей до нових умов у період карантину.
 10. Стратегії навчання та розвитку самоефективності обдарованих дітей різного віку.
 11. Педагогічна підтримка родин та допомога батькам у період карантину та кризи: досвід та нові можливості взаємодії.
 12. Педагогічна рефлексія у діяльності вихователя як умова його професійного зростання.