Атестація педагогічних працівників КЗДО №72 КМР

До уваги педагогів!

План-графік курсів підвищення кваліфікації

на 2022-2023 н.р.

Шифр

Назва курсів

Дата початку курсів

Дата закінчення курсів

Кількість годин

Форма навчання

5.05 Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають кваліфікаційної категорії або звання «вихователь-методист»

 

 

БАТРАЧЕНКО Ж.В.

МАЦІЙОВСЬКА Л.В.

13.03.2023 24.03.2023

120

очна

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Витяг з наказу Міністерства економіки України,

затвердженого 19 жовтня 2021 року №775-21 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Основна мета професійної діяльності

                Мета професійної діяльності полягає в організації навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей через спільні уміння на рівні дошкільної та початкової освіти. Процес навчання, виховання та розвитку вихованців є наскрізним. Їх цілісність забезпечується наявністю у вихователя загальних та професійних компетентностей, необхідних для виконання всіх трудових функцій.

Умови праці

                Робоче місце вихователя розташоване в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті) закладу дошкільної освіти та оснащене предметами і засобами праці відповідно до вимог законодавства або визначається умовами здійснення дистанційного навчання. Професійна діяльність вихователя здійснюється відповідно до трудового договору та/або посадової інструкції, а також передбачає зайнятість у будівлі закладу освіти, що використовується в освітньому процесі, та за межами будівлі закладу освіти. Вихователь безпосередньо підпорядковується керівнику закладу дошкільної освіти, а також керівнику структурного підрозділу закладу освіти (у разі його наявності).

                Професійна діяльність вихователя пов’язана з підвищеним рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження. Робочий час і час відпочинку, інші умови праці, оплата праці визначаються законодавством про працю, а також законодавством у сфері освіти. Режим роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором (у разі наявності), іншими документами закладу дошкільної освіти.

Навчання та професійний розвиток

                Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації) Законодавством передбачено обов’язкове проведення атестації не рідше ніж один раз на 5 років, за результатами якої визначається відповідність вихователя займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Необхідною умовою атестації вихователя є проходження ним підвищення кваліфікації у міжатестаційний період.

                Кваліфікаційні вимоги до вихователя, яким присвоюється певна кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) визначено Орієнтовним описом професійних компетентностей вихователя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників (згідно цього Професійного стандарту).

                Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом формальної, неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінар, майстер-класи тощо) та інформальної освіти.

Загальні компетентності вихователя ЗДО

Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, поважати багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар`єрою, планувати й управляти культурними та соціальними проєктами, критично мислити (підприємницька компетентність)

Здатність усвідомлювати свої професійні можливості та діяти лише в межах рівня професійної підготовленості, діяти на основі етичних міркувань (мотивів), доброчесності, соціальної відповідальності, поваги до різноманітності та мультикультурності (етична компетентність)

До переліку професійних компетентностей увійшли:

 • прогностична;
 • організаційна;
 • оцінювально-аналітична;
 • предметно-методична;
 • здоров’язбережувальна;
 • проєктувальна;
 • психо-емоційна;
 • педагогічне партнерство;
 • морально-етична;
 • здатність до навчання впродовж життя;
 • інформаційно-комунікаційна.

Окрім того, професійні компетентності вихователя розкриті відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії).

 

 

Перспективний план
проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації
педагогічних працівників
КЗДО (ясла-садок) № 72 КМР

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника

 

 

Рік проходження курсової перепідготовки

 

 

№ посвідчення

 

 

 

Рік проходження атестації

 

 

 

Наслідки атестації

 

 

 

 

 

Рік проходження курсової перепідготовки на перспективу

 

 

 

Рік проходження атестації на перспективу

 

 

12

13

14

15

16

17

12

13

14

15

16

17

17

18

19

20

21

22

17

18

19

20

21

22

1

Руденко І.В.

к

5743

 

 

 

 

 

 

вища кат.

 

 

 

 

 

к

 

а

 

 

 

 

2

Маційовська ЛВ

 

к

 

 

 

 

6849

 

 

а

 

 

 

11 тар. р.

 

к

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

3

Калатуша І.П.

 

 

 

 

 

к

692

 

 

а

 

 

 

11 тар. р.

 

 

 

 

 

к

 

 

а

 

 

 

4

Феденко Н.В.

 

 

 

 

 

к

704

 

 

а

 

 

 

11 тар. р.

 

 

 

 

 

к

 

 

а

 

 

 

5

Павленко М.В.

 

ІІ категор.

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

а

 

6

 Дзюба І.Г.

 

 

 

 

к

 

2268-17

 

 

 

 

 

а

вища кат.

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

а

7

Павленко І.М.

 

 

к

 

 

 

1111

 

 

 

а

 

 

І категор

 

 

к

 

 

 

 

 

 

а

 

 

8

Забалуєва О.В.

 

11 тар. р.

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

а

 

9

Яблоновська ОМ

 

 

к

 

 

 

2052

 

 

 

а

 

 

11т.р;пед.зв.

 

 

к

 

 

 

 

 

 

а

 

 

10

Дяконенко Н.Р.

 

 

 

 

к

 

8874-16

 

 

 

 

 

 

10 тар. р.

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

к

а

11

Моргуненко І.В.

к

 

 

5504

 

 

 

 

а

 

10 тар. р.

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

а

 

12

Колєснікова Н.В

5611

11 тар. р.

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

а

13

Батраченко ЖВ

 

к

 

 

 

 

6839

 

 

а

 

 

 

11 тар. р.

 

к

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

14

Кисильова С.А.

 

 

 

 

к

 

10862

а

 

 

 

 

а

11 тар. р.

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

а

15

Богдан О.Ф.

 

 

 

 

 

к

5301-17

 ІІ категор

 

 

 

 

 

к

 

а

 

 

 

 

16

 

Новосєльцева І

 

10 тар. р.

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

УЧАСТЬ ПЕДАГОГІВ В МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДАХ
(МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД)

з/п

Рівень кваліфікаційної категорії педагогів

ЗМІСТ РОБОТИ

Інституційні форми

Індивідуальні форми

(методичний проект)

1

Спеціаліст ІІ категорії

Участь у міських методичних заходах та методичних заходах закладу

Складання програми самоосвіти з проблеми, моделювання занять та інших заходів

2

Спеціаліст І категорії

Участь у роботі динамічних творчих груп, виступи з творчим звітами на засіданнях РМО, семінарах тощо

1. Відвідування занять.

2. Складання авторефератів з проблеми або творчих звітів (репродуктивний педагогічний досвід)

3

Спеціаліст вищої категорії

Участь у роботі творчих груп, «круглого столу», фестивалів педагогічних ідей, методичного діалогу, конференцій

1. Складання авторських програм.

2.Складання програми експериментальної роботи з проблеми

3. Публікації

4

Звання  «вихователь-методист»

Організація школи молодого спеціаліста, участь у роботі творчої групи, участь в апробації підручників, посібників тощо

1. Публікації в пресі, видавнича діяльність (посібники, брошури, підручники тощо).

2. Створення матеріалів перспективного педагогічного досвіду з проблеми методом моделювання.

3. Організація роботи опорної школи, майстер-класу з проблеми

 

схема вивчення професійної діяльності педагогічних працівників 

КЗДО (ясла-садок) № 72 КМР

у міжатестаційний період        

  ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЮ СЛУЖБОЮ  В ЗАКЛАДІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ :  

 • Шляхом відвідування занять та інших форм роботи педагога з дітьми та їхніми        батьками;
 • Аналізування створення педагогом розвиваючого середовища ;
 • Діагностування рівня розвиненості та навченості дітей з аналізом методів педагогічного впливу;
 • Проведення співбесід з дітьми, батьками, педагогами щодо виконання педагогом          професійних обов’язків та прояву особистісних якостей;
 • Врахування участі педагога у професійних та творчих конкурсах, в роботі методичного об’єднання, методичних заходах закладу, району, області.

Вимоги

до рівня освіти педагогічних працівників

 для проходження ними атестації

на відповідність посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій

Складено відповідно до пункту 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

Назва посади

Освітній рівень
та галузь знань

Освітньо-кваліфікаційний рівень

вихователь-методист вихователь дошкільного навчального закладу

повна вища педагогічна освіта за спеціальністю дошкільна освіта, дошкільне виховання

спеціаліст
або магістр

дві освіти

1)    неповна вища педагогічна освіта* за спеціальністю дошкільна освіта, дошкільне виховання
або
базова вища педагогічна за цією самою спеціальністю

молодший спеціаліст

 

 

бакалавр

2)    повна вища педагогічна освіта за іншим фахом

спеціаліст
або магістр

інструктор з фізкультури дошкільного навчального закладу

повна вища фахова педагогічна освіта

спеціаліст
або магістр

повна вища педагогічна освіта за спеціальністю дошкільна освіта

спеціаліст
або магістр

інструктор слухового кабінету навчального закладу для дітей зі зниженим слухом

повна вища педагогічна освіта за спеціальністю дефектологія (сурдопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями)

спеціаліст
або магістр

музичний керівник дошкільного навчального закладу

повна вища музично-педагогічна освіта

спеціаліст
або магістр

дві освіти

1)    неповна вища освіта*
або
базова вища музична освіта

молодший спеціаліст

бакалавр

2)    повна вища педагогічна освіта за іншим фахом

спеціаліст
або магістр

практичний психолог

повна вища освіта за спеціальністю практична психологія, психологія

спеціаліст
або магістр

соціальний педагог

повна вища педагогічна освіта за спеціальністю соціальна педагогіка

спеціаліст
або магістр

учитель-дефектолог (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог)

повна вища педагогічна освіта за спеціальністю дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями)

спеціаліст
або магістр

*Середня спеціальна освіта — до введення у дію Закону України «Про освіту» (у редакції Закону України від 23 березня 1996 р. № 100/96-ВР)

 

Пам’ятка
для педагогічного працівника з питань атестації

Пам’ятку складено відповідно до вимог
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550
(далі — Положення).

Педагогічний працівник зобов’язаний проходити підвищення кваліфікації та чергову атестацію раз на п’ять років.

Вимога обов’язково проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років не поширюється на педагогічного працівника, який працює перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

                                                                                                                          (п. 1.5– 1.8 Положення)

Педагогічний працівник має право:

 • Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації.

(п. 1.7 Положення)

 • У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу — атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді.

(п. 3.13 Положення)

 • Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.

(п. 1.8 Положення)

Для проходження позачергової атестації до 10 жовтня слід подати заяву до атестаційної комісії.

(п. 1.9, 3.1 Положення)

 • Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:
  • йому присуджено наукову ступінь або присвоєно вчене звання;

(п. 3.23 Положення)

 • він підвищив свій освітньо-кваліфікаційний рівень.

(п. 1.17 Положення)

 • Перенести термін чергової атестації на один рік через:
  • тривалу тимчасову непрацездатність;
  • перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;
  • інші поважні причини.

(п. 3.15 Положення)

У таких випадках до 10 жовтня до атестаційної комісії необхідно подати відповідну заяву.

(п. 3.1 Положення)

 • У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання.

(п. 3.16 Положення)

 • Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у міжатестаційний період:
 • підготував переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які викладає; ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
 • отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;
 • отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням.

(п. 4.7 Положення)

 • На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:
  • кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі;

(п. 3.17 Положення)

 • кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти;

(п. 3.22 Положення)

 • кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку).   (п. 3.14 Положення)
 • Ознайомитися під підпис:
  • з графіком проведення атестації — після його затвердження;

(п. 3.2 Положення)

 • з характеристикою своєї діяльності — не пізніш як за 10 днів до проведення атестації;

(п. 3.4 Положення)

 • з рішенням атестаційної комісії — одразу після її засідання.

(п. 3.10 Положення)

 • Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

(п. 3.6 Положення)

 • Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації.

(п. 3.10 Положення)

 • Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.

У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:

 • найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція;
 • своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду (місце роботи), місце проживання;
 • у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, яке оскаржується;
 • перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 • дату подання апеляції;
 • свій підпис.

(п. 6.4–6.7 Положення)

 • Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії.                                                                                                                                                                                       (п. 6.9 Положення)